Εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής που λειτουργούν στην Ελλάδα για τις συναλλαγές τους (αγορές, πωλήσεις, λήψη και παροχή υπηρεσιών, δικαιώματα κλπ.) με συνδεδεμένες εταιρίες και κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις έχουν υποχρέωση σύνταξης και υποβολής Φακέλου Τεκμηρίωσης των συναλλαγών αυτών. Στο πλαίσιο της παραπάνω υποχρέωσης των εταιριών διενεργούνται αυστηροί και εμπεριστατωμένοι έλεγχοι από το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο για την διενέργεια αυτών έχει στελεχωθεί με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό.

H IAS και τα στελέχη της λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη των συγχρόνων επιχειρηματικών σχημάτων τα οποία δημιουργούν πολύπλοκες εταιρικές σχέσεις μεταξύ τους και έχοντας πρόσβαση σε διεθνείς βάσεις δεδομένων, τις ίδιες που χρησιμοποιεί το Υπουργείο Οικονομικών, υποστηρίζει την τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών τους καθιστώντας αυτές απολύτως σύννομες, προσφέροντας:

 

  • Υποστήριξη σύνταξης και υποβολής του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών στην Γ.Γ.Π.Σ.
  • Επιλογή μεθόδου καθορισμού τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών.
  • Προετοιμασία και σύνταξη φακέλου τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών.
  • Επικαιροποίηση φακέλου τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών.