ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το τμήμα Λογιστικών Υπηρεσιών της IAS απαρτίζεται από έμπειρα στελέχη με πολυετή πείρα στην οργάνωση και ολοκληρωμένη υποστήριξη του λογιστηρίου κάθε μορφής επιχείρησης με στόχο την σύννομη, έγκαιρη και ποιοτική απεικόνιση της λειτουργίας της μέσω της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, η οποία είναι απαραίτητο εργαλείο για κάθε σύγχρονη επιχείρηση.

 

Η εταιρία μας ειδικεύεται και υποστηρίζει τομείς όπως:

 

 • Ίδρυση νέων εταιριών, οργάνωση και πρώτη εγκατάσταση του λογιστηρίου τους και γενικότερα των οικονομικών υπηρεσιών τους.
 • Επίβλεψη του Λογιστηρίου εταιριών κάθε νομικής μορφής.
 • Τήρηση και έλεγχος απλογραφικών και διπλογραφικών λογιστικών βιβλίων.
 • Αναδιοργάνωση υφιστάμενων λογιστικών συστημάτων και λογιστηρίων.
 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων και υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων (Εισοδήματος, Φ.Π.Α, Παρακρατούμενων Φόρων κλπ.) καθώς και οικονομικών καταστάσεων που προβλέπονται από διατάξεις νόμων.
 • Ανάλυση οικονομικών αποτελεσμάτων (Μηνιαία & Ετήσια).
 • Έγκαιρη παροχή στην Διοίκηση κάθε πληροφορίας σχετικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις νόμων όλων των φορολογιών και γενικότερα κάθε σχετιζόμενου νόμου.
 • Οργάνωση Λογιστικών Συστημάτων.
 • Προσαρμογή και τήρηση των λογιστικών βιβλίων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) ή τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS).
 • Μετατροπές, Συγχωνεύσεις, Λύσεις εταιριών όλων των νομικών μορφών.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Τα έμπειρα στελέχη της IAS διασφαλίζοντας την εχεμύθεια, παρέχουν σωστή και έγκαιρη κατάρτιση της Μισθοδοσίας των επιχειρήσεων.

 

Ο υπολογισμός, η έκδοση και η παρακολούθηση της Μισθοδοσίας περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

 

 • Εισαγωγή στο μηχανογραφικό μας σύστημα των εταιρικών δεδομένων και των αναγκαίων στοιχείων ανά εργαζόμενο.
 • Έκδοση και διαχείριση μισθοδοσίας προσωπικού.
 • Εισαγωγή νέων εργαζομένων,  αποχωρήσεις – απολύσεις εργαζομένων.
 • Ειδικά θέματα μισθοδοσίας.
 • Υποβολή όλων των απαιτούμενων δηλώσεων σε Οργανισμούς Ασφάλισης & Εργασίας.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα Εργατικής και Ασφαλιστικής νομοθεσίας.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα Επιθεώρησης Εργασίας.
 • Εκτίμηση μισθολογικού κόστους.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το τμήμα Φορολογικών Υπηρεσιών της IAS αξιοποιώντας την τεράστια εμπειρία των στελεχών που διαθέτει, παρέχει φορολογικές υπηρεσίες πολύ υψηλού επιπέδου σε όλα τα επίπεδα φορολογικής υποστήριξης κάθε μορφής επιχείρησης και φυσικών προσώπων. Για τις ημεδαπές αλλά και τις πολυεθνικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και για τις επιχειρήσεις που επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους, η συμμόρφωση στους φορολογικούς νόμους και κανόνες καθίσταται απαραίτητη προκειμένου να ελαχιστοποιούνται οι φορολογικοί κίνδυνοι.

 

Τα εξειδικευμένα στελέχη της εταιρίας μας υποστηρίζουν τομείς όπως:

 

Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

 • Διασφάλιση της σύννομης τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης στοιχείων.
 • Κατάρτιση ή επισκόπηση συμβάσεων.
 • Βελτιστοποίηση της φορολογικής επιβάρυνσης (παραγωγικότητα των δαπανών κλπ.).
 • Έλεγχος και παρακολούθηση της ορθής απόδοσης των φόρων.
 • Επίλυση φορολογικών θεμάτων σε ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π. , Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. , Δ.Ο.Υ. κλπ. που απαιτούν παρουσία Φορολογικού Συμβούλου.
 • Ειδικά θέματα φορολογίας φυσικών προσώπων.
 • Ανάληψη διαδικασιών επιστροφών φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ κλπ.
 • Προετοιμασία για την αντιμετώπιση των φορολογικών ελέγχων.
 • Υποστήριξη κατά την διάρκεια κάθε φύσης φορολογικών ελέγχων τόσο σε νομικά όσο και φυσικά πρόσωπα.
 • Αξιοποίηση φορολογικών κινήτρων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόμοι.
 • Συμβιβασμοί και ενδικοφανείς προσφυγές.

 

Β. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 • Έγκαιρος εντοπισμός φορολογικών προβλημάτων και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους.
 • Φορολογικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις ανάλογα με τη δραστηριότητα κάθε επιχείρησης.
 • Υπολογισμός μελλοντικής φορολογικής επιβάρυνσης.
 • Tax Due Diligence.
 • Φορολογική υποστήριξη Κατοίκων Εξωτερικού.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την προστασία της περιουσίας φυσικών προσώπων για την τεκμηρίωση του τρόπου απόκτησής της (ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ).

ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής που λειτουργούν στην Ελλάδα για τις συναλλαγές τους (αγορές, πωλήσεις, λήψη και παροχή υπηρεσιών, δικαιώματα κλπ.) με συνδεδεμένες εταιρίες και κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις έχουν υποχρέωση σύνταξης και υποβολής Φακέλου Τεκμηρίωσης των συναλλαγών αυτών. Στο πλαίσιο της παραπάνω υποχρέωσης των εταιριών διενεργούνται αυστηροί και εμπεριστατωμένοι έλεγχοι από το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο για την διενέργεια αυτών έχει στελεχωθεί με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό.

H IAS και τα στελέχη της λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη των συγχρόνων επιχειρηματικών σχημάτων τα οποία δημιουργούν πολύπλοκες εταιρικές σχέσεις μεταξύ τους και έχοντας πρόσβαση σε διεθνείς βάσεις δεδομένων, τις ίδιες που χρησιμοποιεί το Υπουργείο Οικονομικών, υποστηρίζει την τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών τους καθιστώντας αυτές απολύτως σύννομες, προσφέροντας:

 

 • Υποστήριξη σύνταξης και υποβολής του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών στην Γ.Γ.Π.Σ.
 • Επιλογή μεθόδου καθορισμού τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών.
 • Προετοιμασία και σύνταξη φακέλου τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών.
 • Επικαιροποίηση φακέλου τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Οι Διοικήσεις των επιχειρήσεων στην εποχή μας έχουν την ανάγκη να λαμβάνουν και να διαχειρίζονται όλες τις πληροφορίες που αφορούν την παρακολούθηση των οικονομικών μεγεθών τους με ταχύτητα. Έχοντας στα χέρια τους την ποιοτική ανάλυση που τους παρέχουν τα στελέχη της IAS, μπορούν να σχεδιάζουν τις επόμενες ενέργειές τους με ασφάλεια. Η Διοικητική πληροφόρηση είναι το απαραίτητο εργαλείο στα χέρια της διοίκησης κάθε εταιρίας προκειμένου να λαμβάνει τις απαραίτητες αποφάσεις και να σχεδιάζει το μέλλον της.

 

Για το λόγο αυτό η IAS προσφέρει με ασφάλεια στους πελάτες της την έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση, παρέχοντας:

 

Α. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ)

Όπως:

 • Προσδιορισμό των Μηνιαίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων και των Οικονομικών Αποτελεσμάτων από την αρχή του έτους.
 • Ανάλυση άμεσου & έμμεσου κόστους ανά κέντρο κόστους και ανά είδος δαπάνης.
 • Προσδιορισμό βραχυχρόνιων αποτελεσμάτων και σύνταξη βραχυχρόνιου ισολογισμού.
 • Διαμόρφωση οικονομικών δεικτών.
 • Cash Flow.
 • Budgeting.
 • Καθορισμό, έλεγχο και εφαρμογή της πιστωτικής πολιτικής.
 • Προσδιορισμό της αξίας των αποθεμάτων και της κυκλοφοριακής ταχύτητάς τους.
 • Χρήση αριθμοδεικτών στην καθημερινότητα των Εταιριών.

 

Β. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ:

 • Παρουσίαση των οικονομικών μεγεθών της εταιρίας και προτάσεις βελτίωσης αυτών.
 • Δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας με στελέχη της IAS για την επίλυση θεμάτων της αρμοδιότητάς μας.
 • Επίσκεψη στα γραφεία της εταιρίας έμπειρου στελέχους μας για συζήτηση και επίλυση κάθε σχετικού θέματος που αφορά την εταιρία.

 

Γ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Η IAS στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών και πληροφόρησης στους πελάτες της και με συγκριτικό πλεονέκτημά μας τη συνεργασία με έμπειρους επαγγελματίες παρέχει το σύνολο των εξειδικευμένων υπηρεσιών συνεργαζόμενη με:

 

 • Έγκριτους νομικούς συμβούλους με ειδίκευση στο Φορολογικό και Εργατικό Δίκαιο για την υποστήριξη διαφορών κατά του Ελληνικού δημοσίου ή τρίτων και γενικότερα την παροχή νομικών συμβουλών.
 • Ορκωτούς Eλεγκτές Λογιστές (Ο.Ε.Λ.) για τη χορήγηση πιστοποιητικού τακτικού ελέγχου και φορολογικού πιστοποιητικού στις εταιρίες όπου απαιτείται, καθώς και για τη σύνταξη εκθέσεων συγχωνεύσεων, αποσχίσεων κλπ.
 • Έγκριτους οικονομικούς συμβούλους για την υπαγωγή κάθε μορφής επιχείρησης στους ισχύοντες αναπτυξιακούς νόμους (ΕΣΠΑ, κλπ.).

ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Υποχρέωση κάθε σύγχρονης επιχείρησης είναι να προσδιορίζει με σαφήνεια τους εταιρικούς στόχους, να τους ταξινομεί και να τους διαβαθμίζει εκτιμώντας τους ανάλογα με τη σπουδαιότητά τους, κατανοώντας πλήρως το επιχειρηματικό περιβάλλον εντός του οποίου επιχειρεί, έχοντας προσδιορίσει με ακρίβεια τη θέση της μέσα σε αυτό.

Παράλληλα αναζητά νέες ευκαιρίες που θα την καθιστούν απολύτως ανταγωνιστική σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

 

Τα έμπειρα στελέχη της IAS αξιολογώντας τις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων προσφέρουν προτάσεις και λύσεις για την ποιοτικότερη διαχείριση των πληροφοριών και για τον εταιρικό σχεδιασμό ανάλογα με:

 

 • Τις δυνατότητες που θα προκύψουν από την διερεύνηση για τις δραστηριότητες της εταιρίας (νομική μορφή εταιρίας, πρόταση διαδικασίας μετασχηματισμών κλπ.) με στόχο την αναβάθμιση της εταιρικής εικόνας (προς επενδυτές, τράπεζες, πελάτες, προμηθευτές, κλπ.).
 • Την επιλογή των κατάλληλων εταιρικών σχημάτων αφού προσδιοριστούν οι εταιρικοί στόχοι, για την υλοποίηση των οποίων υποστηρίζονται πλήρως αναδιαρθρώσεις, συγχωνεύσεις, αποσχίσεις, διασπάσεις, εξαγορές και εκκαθαρίσεις.
 • Την οικονομική ανάπτυξη, ως αποτέλεσμα της υλοποίησης προσδιορισθέντος εταιρικού σχεδιασμού.
 • Την πλέον συμφέρουσα εταιρική και προσωπική φορολογική διαχείριση.

 

Για τους λόγους αυτούς η IAS υποστηρίζει τις προτεινόμενες λύσεις εκπονώντας ειδικές μελέτες όπως:

 

 • Εκπόνηση και παρακολούθηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan).
 • Σύνταξη προϋπολογισμών (Budgeting).
 • Αποτίμηση επιχειρήσεων για επενδυτικές ευκαιρίες (Valuation).
 • Financial and Tax Due Diligence.
 • Έλεγχο βιωσιμότητας, μεγιστοποίηση αποτελέσματος μέσω βελτίωσης της εμπορικής πολιτικής και της μείωσης του κόστους (operating & admin costs).

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας δημιουργεί την ανάγκη πολλές εξωστρεφείς ημεδαπές εταιρίες να δραστηριοποιηθούν εκτός των φυσικών ελληνικών συνόρων. Τα στελέχη της IAS έχοντας πολυετή πείρα και βαθιά γνώση των φορολογικών απαιτήσεων των χωρών που βρίσκονται εντός του ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου παρέχουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στις χώρες αυτές. Οι πρακτικές φορολογικές συμβουλές συνδυαζόμενες με το πλαίσιο συμμόρφωσης που ακολουθεί η IAS σε σχέση με τη φορολογία των χωρών αυτών δημιουργούν την ασφάλεια ότι ακολουθείται συνεπής φορολογική προσέγγιση σε όλες τις χώρες.

 

Στο πλαίσιο αυτό υποστηρίζονται από την IAS υπηρεσίες όπως:

 

 • Διαδικασία ίδρυσης εταιρίας, οποιασδήποτε εταιρικής μορφής.
 • Άνοιγμα εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών.
 • Λογιστική και Φορολογική Υποστήριξη με την συνεργασία τοπικών λογιστών – συμβούλων.
 • Διοικητική πληροφόρηση για την πορεία των οικονομικών μεγεθών και αποτελεσμάτων.